Polityka prywatności


Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest Xerox Polska sp. z o. o. (dalej jako: „Xerox”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 95, 02-457 Warszawa.

Z kim może się Pani/Pan skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Xerox?
Jeśli ma Pani/Pan pytania związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych przez Xerox, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym przez Xerox inspektorem ochrony danych, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: POL.ODO@xerox.com.

Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Xerox? Dlaczego Xerox może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?
Xerox przetwarza Pani/Pana dane w celu umożliwienia wzięcia udziału przez Panią/Pana (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub przez Pani/Pana firmę (w przypadku osób reprezentujących i pracowników) w programie lojalnościowym Xerox Bonus Club (dalej jako: „Program”), uwzględniając w szczególności procesy rejestracji, zbierania punktów w programie, przyznawania i wysyłki nagród, jak również możliwość zaistnienia potrzeby skontaktowania się z Panią/Panem w związku z uczestnictwem w Programie. W powyższym zakresie Pani/Pana dane są przetwarzane przez Xerox na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Pani/Pana dane mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Xerox, na potrzeby:
Czy musi Pani/Pana podać Xerox swoje dane osobowe?
Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne – ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie i otrzymania nagród. W przypadku, w którym nie poda Pani/Pan danych osobowych, nie będziemy mogli między nami poinformować Pani/Pana lub Pani/Pana firmy o przyznaniu nagród.

Komu Xerox udostępnia Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane mogą być udostępniane agencji marketingowej, która wspiera Xerox w organizacji Programu oraz zapewnia jego obsługę techniczną. Pani/Pana dane, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, mogą być ponadto udostępnione właściwym organom państwowym.

Jak długo Xerox przechowuje Pani/Pana dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Xerox póki nie wycofa Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie lub
w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku, w którym: Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec Xerox w zakresie przetwarzanych danych?
Wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Xerox może Pani/Pan żądać od Xerox:
Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Xerox do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może się Pani/Pan sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/Pana danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy: Informujemy, iż Xerox nie przekazuje Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani/Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, rozumiane jako zautomatyzowane przetwarzanie Pani/Pana danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Pani/Pana dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Pani/Pana pracy, Pani/Pana sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.Powrót do strony logowania